Slide
Kuva: Sanni Oikarinen

Suomen kääpiösnautserikerhon pentuvälityksen säännöt

SKSK ry:n pentuvälityksen säännöt
HUOM! Nämä säännöt korvautuvat uusilla säännöillä 1.6.2020!
Pentuvälityksen säännöt 1.6.2020 eteenpäin

Pentulistalle otettavan pentueen vaatimukset 1.1.2019 alkaen ja sen jälkeen jalostustoimikunnalle toimitettuihin astutusilmoituksiin

1. Kasvattaja on SKSK ry:n jäsen. Kasvattajalla tarkoitetaan henkilöä joka on nartun omistaja tai jalostusoikeuden haltija. Jos kasvattajia on useampia, tulee kaikkien olla SKSK ry:n jäseniä.

2. Kirjallinen, täydellisesti täytetty astutusilmoitus odotettavissa olevasta pentueesta on toimitettu ja saapunut jalostustoimikunnalle (erikseen ilmoitettuun osoitteeseen) ennen pentujen syntymää. Kaikkien listakriteerien tulee täyttyä ennen astutusta. Jos pentueen rekisteröinti edellyttää Suomen Kennelliiton poikkeuslupaa (väriristeytys tms.), tulee lupa olla myönnetty ennen astutusta, ja kopio luvasta toimittaa astutusilmoituksen liitteenä. Mikäli vaaditut terveys- ja näyttelytulokset eivät näy Kennelliiton jalostustietojärjestelmässä, tulee myös niistä toimittaa kopiot astutusilmoituksen liitteenä.

3. Pentueen vanhemmat ovat astutushetkellä iältään vähintään 12 kk (uros) ja 18 kk (narttu). Nartun ikä astutushetkellä on alle 8 vuotta.

Tuleva pentue (=synnytys) on enintään nartun neljäs. Nartun edellisestä penikoimisesta on pentueen syntyessä oltava kulunut vähintään 10 kuukautta.

Pentuetta ei oteta pentuvälitykseen jos pentueen kasvattaja(t) tai nartun jalostusoikeuden haltija(t) on/ovat eläintenpitokiellossa.

4. Pentueen molemmilla vanhemmilla on virallisesta näyttelystä 1.1.2011 (SKL:n näyttelysääntöuudistuksen voimaanastumispäivä) jälkeen saatu vähintään 1 x ERI ja 1 x EH TAI 1 x ERI + SA
TAI
ennen 1.1.2011 saatu vähintään 2 x EH tai 1 x ERI
TAI
jalostustarkastuslausunto, jonka perusteella jalostustoimikunta on hyväksynyt koiran jalostuskäyttöön (20 pistettä tai alle).

SA = sertifikaatin arvoinen
ERI = erinomainen
EH = erittäin hyvä

5. Pentueen vanhemmilla on voimassa oleva Suomen Kennelliiton hyväksymä virallinen silmätarkastuslausunto, jossa todetaan, että koira ei osoita seuraavien perinnöllisenä pidettyjen silmäsairauksien merkkejä: HC, PRA, RD, PHTVL/PHPV. Poikkeuksena tähän ovat mRD sekä PHTVL/PHPV-sairauden aste 1, mutta tällainen koira tulee parittaa vain kyseisen sairauden suhteen täysin terveen koiran kanssa. Silmätarkastuslausunto on voimassa PEVISAn mukaisesti. Mikäli yhdistelmässä on käytetty pakastespermaa tulee vielä elossa olevan uroksen silmätarkastuksen olla suoritettu kuten yllä, mutta jos uros on kuollut, on sen silmätarkastuksen ollut oltava sääntöjen mukainen spermaa talteen otettaessa.

6. Kääpiösnautsereilla on PEVISAan liittyen ulkomaisen uroksen käyttöä koskeva koirarekisteriohjeen kohdan 9 mukainen pysyväisluonteinen poikkeuslupa
http://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/media/ulkomaisten_urosten_pysyvat_poikkeusluvat_2016_0_0.pdf

1.1.2016 ja sen jälkeen tapahtuvista astutuksista voidaan tällä poikkeusluvalla rekisteröidä enintään kaksi pentuetta urokselle, joka ei täytä PEVISA-ehtoja. Astutus ulkomaisella uroksella voi tapahtua ulkomailla tai Suomessa. Kasvattajan tulee ennakkoon selvittää uroksen pentuemäärä. Jos kahden pentueen kiintiö on täynnä, voi kasvattaja joko hakea urokselle normaalin käytännön mukaista yksittäistä poikkeuslupaa, yrittää saada urokselle tarvittavan tutkimustuloksen, tai valita nartulle toisen uroksen.

Toisistaan poikkeavien ja epäilyttävien lausuntojen suhteen sovelletaan Suomen Kennelliiton ohjetta perinnöllisten silmäsairauksien vastustamisen toteutuksesta.

7. Pentujen molemmilla vanhemmilla on terveet, normaalit varpaat eivätkä ne osoita merkkejä varvasanomaliasta.

8. Kasvattaja on palauttanut täydellisesti täytetyt pentuetiedustelukaavakkeet jalostustoimikunnalle kaikista 1.1.2007 jälkeen syntyneistä pentueistaan pentujen täytettyä 12 viikkoa, myös niistä, jotka eivät ole olleet SKSK ry:n pentulistalla. Pentuetiedustelukaavaketta voidaan tarvittaessa täydentää myöhemmin, mikäli tiedoissa ilmenee muutoksia.

9. Kasvattajan tulee käyttää Suomen Kennelliiton virallisia lomakkeita ja rekisteröidä ja tunnistusmerkitä pentueensa Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjeen mukaisesti kohtuullisessa ajassa.

10. Uroksen Suomessa syntynyt jälkeläismäärä ei saa astutushetkellä ylittää seuraavia rajoja (voimassa 31.12.2019 asti):

Musta             38 pentua      (46)
Musta-hopea  55 pentua      (66)
Pippuri-suola  47 pentua      (44)
Valkoinen       28 pentua      (34)

Urosten jälkeläisrajoitukset on laskettu viiden prosentin mukaan vuosina 2013-2017 syntyneistä pennuista.

11. Suomen Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta on hyväksynyt kääpiösnautserille seuraavat väriristeytyksiä koskevat rotukohtaiset erityisehdot:
Seuraavat väriyhdistelmät sallitaan vapaasti ilman poikkeuslupaa 1.1.2019 – 31.12.2023:
valkoinen x musta
valkoinen x musta-hopea
valkoinen x pippuri-suola

Ko. väriristeytysten suhteen joissa toisena osapuolena on valkoinen kääpiösnautseri, noudatetaan seuraavia jälkeläisrajoituksia:
2 väriristeytyspentuetta per valkoinen uros
1 väriristeytyspentue per valkoinen narttu

Uroksen väriristeytysjälkeläiset luetaan mukaan sen kokonaisjälkeläismäärään.
Poikkeuslupakäytäntö koskee edelleen muita kuin valkoisen kanssa tehtäviä väriristeytyksiä.

***********************************************************************************

Yhdistelmiä suunniteltaessa tulee huomioida SKSK ry:n jalostussuositukset, jotka on julkaistu Kääpiösnautsereiden jalostuksen tavoiteohjelmassa 2019-2023.

Astutushetkellä ulkomailla asuvan koiran kohdalla voidaan poiketa kohdan 4 (näyttelytulokset), vaatimuksista. Typistetty koira voidaan rinnastaa ulkomailla asuvaan koiraan näyttelytulosten suhteen. Muiden kriteerien tulee kuitenkin täyttyä myös typistetyn koiran osalta.

Mikäli sääntöjen tulkinnasta syntyy erimielisyyksiä, tulkitaan niitä kasvattajan hyväksi. Kasvattaja on ensisijaisesti vastuussa siitä, että hänen listalle ilmoittamansa pentue täyttää listan vaatimukset. Jos kasvattajan havaitaan antaneen virheellistä tietoa eikä pentulistalle otettu pentue ole täyttänyt listan pääsyvaatimuksia, voi jalostustoimikunta kieltäytyä ottamasta kasvattajan muita pentueita listalle 6 kuukauden ajan asiasta tehdyn päätöksen päivästä lukien. Kasvattaja vastaa siitä, että pentueen vanhemmille ilmoitetut tittelit ovat paikkansapitäviä. Titteleitä voidaan päivittää vapaasti sinä aikana, kun pentue on listalla.

Pentulistaa koskevat lomakkeet löytyvät sähköisinä SKSK ry:n kotisivuilta.

 

Kennelliiton lomakkeita voi tulostaa Kennelliiton kotisivulta tai tilata Kennelliitosta.

 

Rotujärjestön vaatimukset ja PEVISAn täyttävät pentueet säännöt (tulevat voimaan myöhemmin hallituksen ilmoittamana ajankohtana)