Slide
Kuva: Maiju Rautio

Jalostustoimikunta

Jalostustoimikunnan kokoonpano kaudella 2020-2021 löytyy yhteystietosivulta

 

JALOSTUSTOIMIKUNNAN SÄÄNNÖT JA TEHTÄVÄT
Päivitys hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.5.2017


TOIMINNAN TAVOITTEET JA PÄÄMÄÄRÄT

Jalostustoimikunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa rodun jalostusta maassamme. Toiminnan tavoitteena tulee olla henkisesti ja fyysisesti terveiden, mahdollisimman tarkasti rotumääritelmän vaatimukset täyttävien koirien kasvatuksen tukeminen.

Jalostustoimikunta
Jalostustoimikunnan kokoonpanon nimeää Suomen Kääpiösnautserikerho ry:n hallitus, joka myös valvoo toimikunnan työskentelyä. Pyrkimyksenä on, että jokainen väri olisi edustettuna.
Jalostustoimikuntaan kuuluu puheenjohtaja, ja neljä (4)- kuusi (6) jäsentä. Toimikunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Jäsenet ovat rodun kasvattajia tai harrastajia, jotka kasvatustyöllään tai muulla toiminnallaan ovat osoittaneet perehtyneensä rotuun tai omaavat rodun jalostuksessa tarvittavaa asiantuntemusta.
Varsinaisen jäsenen tulee olla kasvattanut vähintään 2 pentuetta tai käynyt kasvattajan peruskurssin sekä ollut Suomen Kääpiösnautserikerho ry:n jäsen vähintään yhden vuoden. Toimikuntaan voi kuulua asiantuntijajäseniä, joilla ei ole äänivaltaa. Jalostustoimikunnan asiantuntijajäsenen tai ulkopuolisen sihteerin ei tarvitse olla SKSK:n ry:n jäseniä. Toimikuntaan voi kuulua myös 1-4 kuunteluoppilasta, joilla ei ole äänivaltaa. Toimikausi on kaksi vuotta. Jalostustoimikunnan puheenjohtaja ja yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja eivät voi olla yhtä aikaa erovuorossa.
Jalostustoimikunnan kokoukset ovat päätösvaltaisia, kun joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja puolet äänivaltaisista jäsenistä on läsnä. Äänestyksessä äänten jakaantuessa tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee.
Toimikunnan jäsenet pyrkivät mahdollisuuksien mukaan osallistumaan asiaankuuluviin koulutuksiin. Yhdistyksen kustannuksella koulutuksiin osallistuneet esittävät tarvittaessa yhteenvedon koulutuksen sisällöstä myös muille yhdistyksen toimihenkilöille.

Mikäli joku jalostustoimikunnan jäsen on pitkäaikaisesti estynyt osallistumasta toimikunnan työskentelyyn tai hänen toimintansa on ristiriidassa SKL:n tai Suomen Kääpiösnautserikerho ry:n tai näiden sääntöjen kanssa voi hallitus tarvittaessa nimetä hänen tilalleen uuden jäsenen kesken toimikauden. Myös jäsen voi ilmoittaa kesken toimikauden poisjäämisestä mikäli ei tunne pystyvänsä hoitamaan toimea . Jalostustoimikunnan jäseneltä edellytetään mm. Suomen Kennelliiton ja SKSK ry:n sääntöjen sekä eläinsuojelulain ja asetuksen tuntemusta.

Jalostustoimikunnan käsittelemät asiat ovat luottamuksellisia.

JALOSTUSTOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT

Tavoiteohjelma ja toimintasuunnitelma
Tavoiteohjelmien ja toimintasuunnitelmien laatiminen ja näiden tarkistaminen tarvittaessa.

Yhteydenpito ja tietojen vaihto
Yhteydenpito Suomen Kääpiösnautserikerho ry:n ja tarvittaessa Suomen Kennelliiton ao. elimeen sekä ulkomaisiin rotujärjestöihin ja -kerhoihin.

Tiedotustoiminta
• Terveystutkimustuloksista, jalostusmenetelmistä ja perinnöllisistä sairauksista sekä muusta asiaankuuluvasta tiedottaminen
• Toiminnasta tiedottaminen
• Rodun koti- ja ulkomaisesta tilasta tiedottaminen
• Raportointi hallitukselle
• Tiedon kerääminen ja tallentaminen rodusta sekä tiedon hyödyntäminen ja jakaminen jalostustarkoituksiin
• Rodun tason seuraaminen ja kehittäminen sekä siitosmateriaalin kartoittaminen
• Perinnöllisten sairauksien kartoittaminen ja tarvittaessa vastustusohjelmien laatiminen ja toteuttaminen käytännössä mm. järjestämällä terveystarkastuksia perinnöllisten sairauksien toteamiseksi
• Neuvottelutilaisuuksien ja kääpiösnautseripäivien järjestäminen tarvittaessa. Näissä tilaisuuksissa käsitellään esim. rotujen koti- ja ulkomaista tasoa ja asioita, joihin jalostuksessa on kiinnitettävä huomiota.

Jalostusyhdistelmien suunnittelu ja jalostusneuvonnan antaminen.
Jalostusyhdistelmien suunnittelussa on otettava huomioon jalostustarkastus- ja näyttelytulokset samoin kuin mahdolliset todetut perinnölliset sairaudet sekä mahdollisimman laajan geenipoolin säilyttäminen ja matadorjalostuksen välttäminen. Jalostusneuvontaa koskevat tiedustelut osoitetaan jalostustoimikunnan sihteerille.

Rodun pentuvälityksestä huolehtivat hallituksen tai jalostustoimikunnan nimeämät henkilöt. Pentuvälittäjät antavat tasapuolisesti tietoa kaikista kulloinkin tiedossa olevista pentueista, jotka täyttävät pentuvälitykseen pääsyn kriteerit ja on jalostustoimikunnan sihteerille asianmukaisesti ilmoitettu.

Jalostustoimikunta määrittelee kriteerit, jotka yhdistelmien on täytettävä päästäkseen pentuvälitykseen. Hallitus vahvistaa jalostustoimikunnan määrittelemät kriteerit. Yhteenveto kriteereistä tulee olla näiden sääntöjen liitteenä ja niitä on tarkistettava tarvittaessa.

Jalostustarkastukset
Jalostustarkastuksia järjestetään tarpeen vaatiessa. Tällöin suoritetaan 1) jälkeläistarkastuksia ja 2) yksilötarkastuksia. Jälkeläistarkastuksessa tarkastetaan uros ja/tai narttu yhdessä pentujen kanssa. Pentujen tulisi olla mahdollisimman monesta yhdistelmästä. Yksilötarkastuksiin voi osallistua 9 kuukautta täyttänyt koira. Tilaisuudessa koirasta laaditaan mahdollisimman yksityiskohtainen rakennekuvaus.

Jalostustarkastustoiminnan tavoitteena on, että kaikki koirat, joita käytetään jalostukseen, on jalostustarkastettu tai muutoin täyttävät jalostustoimikunnan asettamat minimivaatimukset pentueen vanhemmille.

Tarkastuksen suorittajista vähintään toisen on oltava rodun erikoistuomari. Lisäksi paikalla tulee olla yksi tai useampi jalostustoimikunnan jäsen (varsinainen tai kuunteluoppilasjäsen) tai jalostustoimikunnan nimeämä henkilö. Henkilö on jäävi tarkastamaan omia ja kasvattamiaan koiria tai osallistumaan tällaisten koirien tarkastustoimeen. Mahdollisuuksien mukaan tarkastuksia on pyrittävä järjestämään myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella esim. yhteistyössä alueyhdistysten kanssa.

Vuosikalenteri
Jalostustoimikunnalle laaditaan vuoden alussa hallituksen ja toimikuntien yhteisessä kokouksessa vuosikalenteri, johon merkitään sovitut kokoukset, jalostustarkastukset, terveystarkastukset, kasvattajapäivät, luonnetestit ym. tapahtumat. Vuosikalenteriin merkitsemättömät tapahtumat tulee hyväksyttää hallituksella.

Toimintakertomuksen laatiminen
Jalostustoimikunta esittää yksityiskohtaisen toimintakertomuksen Suomen Kääpiösnautserikerho ry:n hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. Toimintasuunnitelma esitetään hallitukselle kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

Muut tehtävät
Suomen Kääpiösnautserikerho ry:n hallitus voi antaa jalostustoimikunnalle myös muita tehtäviä.

Sääntöjen hyväksyminen ja muuttaminen
Nämä säännöt hyväksyy Suomen Kääpiösnautserikerho ry:n hallitus.