Slide
Kuva: Josefiina Niska
Slide
Kuva: Josefiina Niska
Slide
Kuva: Josefiina Niska

Suomen Kääpiösnautserikerho ry:n sääntömääräinen vuosikokous 27.3.2021

27.03.2021
13:00 - 17:00

SKSK ry:n sääntömääräinen vuosikokous

Aika: 27.3.2021 klo 13:00

Suomen Kääpiösnautserikerho ry:n vuosikokous 27.3.2021 pidetään etäkokouksena

Vallitsevan pandemiatilanteen takia Suomen Kääpiösnautserikerho ry:n hallitus on päättänyt muuttaa vuosikokouksen 27.3.2021 etäkokoukseksi poikkeamislain suomin valtuuksin.

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet päivitetään kerhon kotisivulle ja Facebookiin mahdollisimman pian, viimeistään 12.3.2021.

Vuosikokouksen jälkeen tilaisuudessa palkitaan Vuoden Kääpiösnautserit (agility, toko, rally-toko, nosework, koiratanssi).

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Valitaan pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 4. Todetaan kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi
 5. Käsitellään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta sekä toiminnantarkastuskertomus
 6. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kaudeksi 2021–2022
 8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet ja määrätään toiminnantarkastajien palkkiot
 9. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio alkaneelle toimintavuodelle
 10.  Määrätään jäsenmaksut vuodelle 2021
 11. Esitys SKSK ry:n sääntömuutokseksi

11.1. Jäsenaloite (Heli Lillbacka): Yhdistyksen sääntöjä muutetaan siten, että kaikki yhdistyksen sääntömääräiset yleiskokoukset voidaan järjestää myös etäkokouksina.

Perustelut: Ajat ovat muuttuneet ja kerhon olisi suotavaa muuttua sen mukana, ja tehdä samanlainen digiloikka kuin olemme tehneet jo yhteiskunnassa muutenkin. Jo jäsenistön (maantieteellisesti) kohtelun tasapuolistamisen takia olisi hyvä mahdollistaa modernin teknologian käyttö. Ei ole helpompaa tapaa osallistaa jäseniä laajemmin; aika ja kilometrit ovat kalliita kaikille. Yleiskokousten lisäksi muut vastaavat jäsenkokoukset ja kasvattajakokoontumiset olisi hyvä tarjota optiona myös etäkokouksena.

Hallitus puoltaa Heli Lillbackan esitystä.

11.2 Jäsenaloite (Satu Lampinen): esitys kääpiösnautsereiden PEVISA-säännön muuttamiseksi, kääpiösnautsereiden PEVISA-sääntöä muutetaan niin, että silmälausunnon voimassaolo muutettaisiin nykyisestä 12 kuukaudesta 18 kuukauteen.

Perustelut: Maantieteellisistä etäisyyksistä johtuen kasvattajat ovat eriarvoisessa asemassa terveystutkimusten teettämisen suhteen. Lisäksi nykyiset urosrajoitukset ovat vaikeuttaneet urosten jalostukseen saamista. Silmälausunnon voimassaoloaika kaventaa mahdollisuuksia kasvattajilta tehdä ratkaisuja muuttuvissa tilanteissa, joita ei voi etukäteen ennustaa. Lisäksi, onko tarpeellista tutkia koiria 12 kuukauden syklillä vai riittäisikö 18 kuukautta?

Jalostustoimikunnan valmistelema ja hallituksen puoltama vastine Satu Lampisen esitykseen:
Suomen Kääpiösnautserikerho ry:n Jalostustoimikunnan kanta jäsenaloitteeseen on pitää silmätarkastuslausunnon voimassaolo PEVISA:ssa edelleen 12 kuukauden pituisena.

Rodussamme esiintyvien silmäsairauksien puhkeaminen voi olla hyvinkin nopeaa, ja on tiedossa tapauksia, joissa alle vuoden vanhan silmätarkastuslausunnon uusinnassa havaitaan puhjennut silmäsairaus. Silmätarkastuslausunnon voimassaolon pidentämisessä piilee riski, että kertaalleen (tai useammin) silmien suhteen terveeksi tarkistettua koiraa käytetään jalostukseen, tietämättä nopeasti edenneistä silmämuutoksista, jotka olisivat jalostuksesta poissulkevia.

Maantieteellisesti suurin osa aktiivikasvattajista on kohtuullisen matkan päässä Suomen Kennelliiton listalla olevista silmätarkastuslausuntoja antavista eläinlääkäreistä, joten maantieteelliset etäisyydet eivät ole perusteltu syy lausunnon voimassaoloajan pidentämiseen.

Vuoden 2020 alusta voimaan tullut urosrajoitus ei pentuemääriä tarkasteltaessa ole vaikuttanut negatiivisesti, vuonna 2020 on rekisteröity huomattavan paljon enemmän pentueita kuin ennen urosten jälkeläismäärän rajoituksen voimaan tuloa. Näyttää siltä, että uroksia on rajoituksista huolimatta ollut käytettävissä, eikä tämä puolla tarkastuksen välin pidentämistä.

12 Muut asiat

SKSK ry:n myöntämien ansiomerkkien jako

13 Kokouksen päättäminen