SUOMEKSI
IN ENGLISH

Suomen Kääpiösnautserikerho ry - Finska Dvärgschnauzerklubben rf

Kääpiösnautsereiden jalostussuositukset, julkaistu jalostuksen tavoiteohjelmassa 2014-2018

SUOSITUKSET JALOSTUSKOIRILLE JA YHDISTELMILLE
Jalostuksella tarkoitetaan pyrkimystä tuottaa rodun keskiarvoa (ja vanhempiaan) parempia yksilöitä. Yhdistelmän molempien osapuolten tulee olla mahdollisimman korkealaatuisia ja lähellä rotumääritelmää. Kaikkia virheitä ei voi korjata kerralla, joten kasvattajan tulee laadukkaan yhdistelmän lisäksi valita riittävän pieni määrä parannettavia asioita eli jalostuskriteerejä, jotta tavoitteisiin pääseminen olisi mahdollista. Toiset ominaisuudet periytyvät laadullisesti eli kvalitatiivisesti ja toiset määrällisesti eli kvantitatiivisesti, toiset voimakkaammin kuin toiset ja eräät eivät ollenkaan. Kasvattajan tulee tehdä itselleen selväksi, miten hänen haluamansa tai välttämänsä ominaisuus periytyy – vai periytyykö se – voidakseen jalostaa sitä tai siitä pois.

Jalostuskriteerejä voivat olla esim. tiedossa olevassa sukutaulu, jossa on mahdollisimman vähän vakavia sairauksia; luonne, joka mahdollistaa sekä koiralle että omistajalle mukavan ja vaivattoman elämän; rakenneominaisuudet, jotka mahdollistavat koiran vaivattoman liikunnan; helppohoitoinen turkinlaatu jne. Sen sijaan jalostuskriteereitä eivät ole parituskumppanin löytyminen mahdollisimman läheltä, nartun kohtutulehduksen välttäminen teettämällä sille pennut tai se, että oma koira on niin söpö ja ihana, että siitä halutaan pennut huolimatta siitä, että koira ei ole rotumääritelmän mukainen tai sen riski sairastua johonkin perinnölliseen sairauteen on poikkeuksellisen suuri. Jälkimmäisissä tapauksissa kyseessä ei ole koirien jalostaminen, vaan määrän lisääminen. Kaikkien koirien ei ole tarpeen lisääntyä, ja kasvattajan tulee suhtautua jalostusmateriaaliinsa kriittisesti ja pystyä tekemään ero mukavan lemmikin ja hyvän jalostuskoiran välillä. Myöskään hienosti näyttelyssä menestynyt koira ei välttämättä ole hyvä jalostuskoira. Tittelit eivät periydy, ja jos esim. uros ei pysty tuottamaan sen laatuisia jälkeläisiä, että kukaan haluaisi käyttää niitä jalostukseen, kyseisen koiran jalostusarvo on sen omasta kauniista ulkonäöstä huolimatta olematon. Koiran jalostusarvo mitataan sen laadukkailla jälkeläisillä. Vaikka koira olisi miten kaunis tahansa, mutta luonteeltaan arka tai muulla tavoin arveluttava, se ei ole jalostuskoira. Koska jokainen koira kantaa perimässään useita sairauksia ja vikoja, on jalostus ja kasvatus tasapainoilemista riskien kanssa: upearakenteinen, reippaalla ja itsevarmalla luonteella varustettu koira periyttää hyvän rakenteensa ja luonteensa lisäksi myös mahdollista perinnöllistä sairauttaan. Kasvattaja viime kädessä hyväksyy riskit, jotka hän on yhdistelmänsä kanssa valmis ottamaan ja myös vastaamaan niistä pennunostajille.

Kasvattajan tulee olla selvillä rodussa ja käyttämiensä koirien suvuissa esiintyvistä perinnöllisistä vioista ja sairauksista, niiden periytymiskuviosta sekä siitä, milloin ko. sairaudet yleensä puhkeavat, koska läheskään kaikki perinnölliset viat eivät ole synnynnäisiä. Koirien jalostukseen käyttöikää kannattaa tämän takia mahdollisuuksien mukaan nostaa. Nuorelle ja terveystaustaltaan tuntemattomammalle koiralle on hyvä etsiä vanhempi partneri tutkitusta suvusta. Kahta koiraa, joilla on samoja virheitä, ei tule yhdistää.

SKSK RY:N JALOSTUSSUOSITUKSET
YLEISET:

- Jalostuksessa on noudatettava Suomen eläinsuojelulakia ja -asetusta, FCI:n jalostussääntöjä, Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjetta ja jalostusstrategiaa sekä kääpiösnautsereiden jalostuksen tavoiteohjelmaa
- Koiran on oltava fyysisesti terve ja hyväluonteinen.
- Koiralla ei saa olla perinnöllisiä tai perinnölliseksi epäiltyjä sairauksia tai vikoja.
- Koiraa, jota on kirurgisesti operoitu jonkin perinnöllisen vian tai sairauden vuoksi ei tule käyttää jalostukseen.
- Koiraa, jolla on rotumääritelmän mukainen hylkäävä virhe, ei tule käyttää jalostukseen.
- Koiralla tulee olla alle vuoden vanha Suomen Kennelliiton hyväksymän silmäeläinlääkärin antama virallinen silmätarkastuslausunto, jossa todetaan, että koira ei osoita minkään rodussa perinnöllisenä pidetyn vakavan silmäsairauden (perinnöllinen katarakta, PRA, PHTVL/PHPV 2-6 ja gRD/tRD) merkkejä.
- Koiralla tulee olla virallisesta näyttelystä 1.1.2011 (SKL:n näyttelysääntöuudistuksen voimaanastumispäivä) jälkeen saatu vähintään 1 x ERI ja 1 x EH TAI 1 x ERI + SA TAI ennen 1.1.2011 saatu vähintään 2 x EH tai 1 x ERI TAI jalostustarkastuslausunto, jonka perusteella jalostustoimikunta on hyväksynyt koiran jalostuskäyttöön (20 pistettä tai alle).
- SKSK ry:n pentuvälitykseen ei pääse yhdistelmä, jonka kasvattaja(t) tai jalostusoikeuden haltija(t) eivät ole yhdistyksen jäseniä tai jo(t)ka on/ovat eläintenpitokiellossa.

UROS:
- Uroksen jalostuskäytön alaikäraja on 12 kk, perusteena PEVISA-ohjeen virallisten terveystarkastusten vähimmäisikä.
- Nuorta urosta on suositeltavaa käyttää jalostukseen vain muutamia kertoja ja sen jälkeen, ennen uroksen jatkokäyttöä, jäädä seuraamaan ovatko jälkeläiset terveitä, hyväluonteisia ja oikean rotutyypin omaavia. Myös sairauksien puhkeamisiän vuoksi on hyvä odottaa, että uros itse on ylittänyt riski-iän ja on ainakin kliinisesti terve.
- Uroksen tulee kyetä astumaan luonnollisesti.

NARTTU:
- Nartun jalostuskäytön alaikäraja on 16 kk. On suositeltavaa odottaa, kunnes narttu on noin kaksivuotias, jotta se olisi sekä henkisesti että fyysisesti kypsä.
- SKSK ry:n pentuvälitykseen pääsee nartun neljäs pentue (=synnytys), mutta ei enää viides. Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjeen mukaan nartulla voi teettää viisi pentuetta. Mikäli nartulle syntyy kuudes pentue, voidaan pennut rekisteröidä ainoastaan EJ-rekisteriin, minkä jälkeen nartun jälkeläisiä ei enää rekisteröidä. Tällainen pentue ei kuitenkaan pääse yhdistyksen pentulistalle.
- SKSK ry:n pentuvälitykseen ei pääse narttu, joka on astutushetkellä täyttänyt 8 vuotta.
- SKSK ry:n pentuvälitykseen ei pääse sellainen pentue, jonka emän edellisestä penikoimisesta on kulunut alle 10 kk.
Suomen Kennelliiton koirarekisteriohjeen mukaan nartun jalostuskäytön yläikäraja on 8 vuotta. Alle 6 kk vanhan eläinlääkärintodistuksen perusteella astutukselle voidaan myöntää poikkeuslupa. Eläinlääkärintodistus on hankittava ennen astutusta. Tällainen pentue ei kuitenkaan pääse yhdistyksen pentulistalle.
- Nartun tulee olla astuttavissa luonnollisesti.
- Nartun tulee kyetä synnyttämään luonnollisesti. Narttua, jolle on kaksi kertaa suoritettu sektio, ei tule käyttää jalostukseen. - Narttua, jolle on kerran suoritettu sektio polttoheikkouden tai siihen rinnastettavan syyn takia, ei tule käyttää jalostukseen.

YHDISTELMÄ:
- Sukusiitosprosentin tulee viiden sukupolven mukaan laskettuna olla alle 6,25 % niillä kotimaisilla koirilla, joiden sukutaulussa on Kennelliiton jalostustietojärjestelmään merkitty riittävä määrä sukupolvia. Tuontikoirien sukusiitosprosentti voidaan laskea kolmen sukupolven mukaan, jos jalostustietokantaan ei ole merkitty enempää sukupolvia.
- Yhdistelmää ei tulisi uusia ilman erittäin painavaa syytä. Jos jonkin yhdistelmän jälkeläisillä todetaan perinnöllinen sairaus, yhdistelmää ei missään tapauksessa tule uusia.
- Keinosiemennystä ei tulisi käyttää elleivät molemmat vanhemmat pysty lisääntymään myös luonnollisesti.
- Molemmilla vanhemmilla tulee olla alle 1 vuotta vanha silmäpeilauslausunto, jossa koirat on todettu vakavien perinnöllisten sairauksien osalta terveiksi.
- On suositeltavaa käyttää nuorelle ja/tai terveystaustaltaan tuntemattomammalle koiralle vanhempaa tutkittua ja suvultaan (tutkittujen) tietojen mukaan tervettä partneria.

PERINNÖLLISET TAI PERINNÖLLISEKSI KATSOTTAVAT, JALOSTUSKÄYTTÖÄ RAJOITTAVAT SAIRAUDET JA VIAT:
Kokonaan jalostuksesta pois sulkevat:
Koiran elämää huomattavasti vaikeuttavat tai henkeä uhkaavat sairaudet kuten
- Allergia ja atopia
- Arkuus ja aggressiivisuus
- Diabetes
- Idiopaattinen tai muu epilepsia, jota ei voida osoittaa ei-perinnölliseksi
- Kilpirauhasen vajaatoiminta
- Kivesvika
- Maksashuntti
- Munuaisdysplasia
- Myotonia congenita
- Mycobacterium Avium Complex
- Patellaluksaation aste 2 tai vakavampi
- Perinnöllinen pankreatiitti
- Ruokatorvenlaajentuma
- Perinnöllisistä silmäsairauksista posteriorinen/ polaarinen/ kortikaalinen katarakta, PRA, PHTVL/PHPV asteet 2-6, gRD, tRD sekä PPM-juosteista muut kuin iiris-iiris-juosteet
- SLO
- Syöpä
- Sydänvika
- Vakava kyynärniveldysplasia (3/3)
- Vakava lonkkaniveldysplasia (E/E)
- Vakavat perinnölliseksi epäillyt koiran elämää häiritsevät leukojen virheasennot ja hammasongelmat
- Virtsakivet
- Varvasanomalia

Paritettava terveen kanssa/koiran kanssa jonka sukulaisilla ei ole tiedossa samaa vikaa:
- Silmäsairauksista mRD, PHTVL/PHPV aste 1, PPM, distichiasis
- Edellisessä kohdassa mainittuja tai vastaavia sairauksia periyttänyt koira
- Napatyrä
- Häntämutka